Klub Integracji Społecznej w Poniatowej został utworzony i jest prowadzony przez

Spółdzielnię Socjalną Centrum Usługowe „TULIPAN”.

31 maja 2019r. został wpisany do rejestru Klubów Integracji Społecznej prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego.


Klub Integracji Społecznej w Poniatowej został utworzony w ramach zadania publicznego: „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji”.


Całość środków finansowych na realizację zadania pochodziła z części współfinansowania krajowego projektu pozakonkursowego pn. „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”, realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.


Zleceniodawcą realizacji w/w zadania publicznego było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.