KLAUZULA  INFORMACYJNA

W  ZAKRESIE  PRZETWARZANIA  DANYCH  OSOBOWYCH

w tym w postaci wizerunku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych uczestników Klubu Integracji Społecznej w Poniatowej (dalej: KIS), członków ich rodzin lub przedstawicieli ustawowych jest: Spółdzielnia Socjalna Centrum Usługowe „TULIPAN” [ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa] (dalej: Administrator);

2)  osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych u Administratora jest Pan Michał Dacka, e-mail: spoldzielnia@spns-tulipan.pl;

3)  dane osobowe osób wymienionych w pkt 1 niniejszej klauzuli przetwarzane będą w celu:

– realizacji uzasadnionych interesów Administratora w postaci prowadzenia reintegracji społecznej i zawodowej uczestników KIS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z uczestnictwem w KIS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym [t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 176]);

– przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym polegającym na udzielaniu wsparcia osobom, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym (art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w zw. z art. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym [t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 176]);

– budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach poprzez udostępnienie wizerunku osób wymienionych w pkt 1 niniejszej klauzuli utrwalonego w postaci fotografii indywidualnej i grupowej na stronie internetowej Administratora, profilu Administratora na portalu społecznościowym, tablicy ogłoszeń w KIS oraz ewentualnie w biuletynie (ulotkach informacyjnych) wydawanym przez Administratora – w oparciu o zgodę osób wymienionych w pkt 1 niniejszej klauzuli, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1231);

4) odbiorcami danych osobowych osób wymienionych w pkt 1 niniejszej klauzuli będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu Administratora, zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, prawne, wydawnicze, redakcyjne;

5) dane osobowe osób wymienionych w pkt 1 niniejszej klauzuli nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) dane osób wymienionych w pkt 1 niniejszej klauzuli będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonego wyżej celu, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Administrator może przechowywać dane osobowe osób wymienionych w pkt 1 niniejszej klauzuli przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych osób wymienionych w pkt 1 niniejszej klauzuli określona w art. 6 ust. 1 RODO;

7) osoby wymienione w pkt 1 niniejszej klauzuli posiadają prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych osobowych – w granicach art. 20 RODO,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO;

8) realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań na adres e-mail: spoldzielnia@spns-tulipan.pl;

9) osoby wymienione w pkt 1 niniejszej klauzuli posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;

10) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby wymienione w pkt 1 niniejszej klauzuli mogą cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

11) podanie danych osobowych przez osoby wymienione w pkt 1 niniejszej klauzuli, tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie, w tym rozpowszechnianie wizerunku, jest dobrowolne.