25 października 2019r., z inicjatywy Burmistrza Poniatowej oraz Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej Centrum Usługowe „TULIPAN” – Kierownika Klubu Integracji Społecznej w Poniatowej, odbyła się „Konferencja na temat utworzenia Lokalnej Sieci Reintegracji – spotkanie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w gminie Poniatowa”.

Konferencja miała na celu nawiązanie wielosektorowej partnerskiej współpracy na rzecz realizacji zatrudnienia socjalnego w gminie Poniatowa. Stąd ważnym jej punktem było zawarcie „Porozumienia na rzecz utworzenia Lokalnej Sieci Reintegracji Gminy Poniatowa” przez przedstawicieli lokalnych podmiotów uczestniczących w konferencji.

Zawarcie porozumienia było oficjalnym i sformalizowanym wyrażeniem postawy otwartości organizacji i instytucji działających na terenie gminy Poniatowa, przejawiającej się dotychczas podczas realizacji pojedynczych wspólnych działań, spotkań nieformalnych.

Lokalna Sieć Reintegracji
(w skrócie: LSR)

Lokalna:

Zrzesza podmioty lokalne: z terenu gminy Poniatowa lub działające na terenie gminy Poniatowa. Podmioty dysponujące potencjałem osobowym, intelektualnym i koncepcyjnym, infrastrukturalnym, z którego (oraz z jego wytworów, jak: oferta usług, zorganizowana przestrzeń fizyczna, sprzęt) mogą korzystać osoby reintegrowane. Co warte podkreślenia, są to zarówno instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe.

Głównym celem statutowym części w/w podmiotów jest reintegracja, dla części podmiotów reintegracja jest jednym z celów statutowych, natomiast dla części podmiotów reintegracja nie jest celem (jednym z celów) statutowych, ale świadczą one usługi, z których – w co najmniej tej samej mierze, co inne kategorie społeczne – mogą korzystać osoby reintegrowane.

Sieć:

Forma organizacji społecznej wspierająca proces kooperacji, niehierarchiczna i niebiurokratyczna. Wszyscy uczestnicy sieci są równorzędni, a przystąpienie do niej dobrowolne. Relacje i kontakty między członkami sieci są ustanawiane, podtrzymywane i wykorzystywane dla wzajemnych korzyści (w tym dla wzbogacania i realizowania oferty dla klientów poszczególnych członków sieci).

Reintegracja:

Z jednej strony jest procesem, w którym chodzi o „zrobienie miejsca” dla grup społecznych spychanych przez postęp techniczny i technologiczny na margines produkcyjnie uregulowanej społeczności, z drugiej to przywracanie utraconych przez jednostki lub grupy społeczne cennych wartości łączących je z całą zbiorowością ( np. bezpieczeństwo życiowe, dobry stan zdrowia, dobre samopoczucie i zadowolenie z pozycji w społeczeństwie).

Lokalna Sieć Reintegracji to:

– na poziomie tworzących ją podmiotów: przestrzeń integrująca lokalne działania na rzecz społeczności gminy Poniatowa,
– na poziomie ostatecznych odbiorców, czyli reintegrowanych mieszkańców gminy Poniatowa: możliwość skorzystania przez nich z pakietu różnorodnych usług aktywizujących w ramach reintegracji społecznej, a tym samym możliwość wzmocnienia ich indywidualnych kompetencji w obszarze funkcjonowania społecznego i zawodowego (wspólne działania członków Sieci, komplementarność i skoordynowanie ich usług dają większą możliwość uzyskania pozytywnych efektów oddziaływań reintegracyjnych niż działania pojedynczych podmiotów).

Partnerstwo to z jednej strony ma szansę budować w gminie Poniatowa klimat sprzyjający reintegracji, z drugiej – ułatwiać zawiązywanie partnerstw zadaniowych pomiędzy członkami LSR opartych na świadczeniu wzajemnego wsparcia w realizacji celów poszczególnych podmiotów, np. członkowie Sieci (świadczone przez nich usługi, ich zasoby lokalowe) stanowią wsparcie dla działań reintegracyjnych prowadzonych przez Klub Integracji Społecznej w Poniatowej i jednocześnie KIS (jego zasoby wiedzy, kadrowe, organizacyjne) może stanowić wsparcie w inicjatywach podejmowanych przez innych członków Sieci.

Zawiązanie Lokalnej Sieci Reintegracji to początek długofalowego procesu mobilizowania instytucjonalnego środowiska gminy Poniatowa do podejmowania działań na rzecz słabszych ekonomicznie i społecznie mieszkańców gminy.

Formuła LSR jest otwarta – w każdym momencie kolejne podmioty mogą dołączyć do Lokalnej Sieci Reintegracji.

Członkowie Lokalnej Sieci Reintegracji Gminy Poniatowa:


 1. Spółdzielnia Socjalna Centrum Usługowe „TULIPAN”
 2. Gmina Poniatowa
 3. Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej
 4. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej
 5. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej
 6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej
 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej
 8. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
 9. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim
 10. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Poniatowej
 11. Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych z siedzibą w Poniatowej
 12. Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej
 13. Towarzystwo Wspierania Rodzin w Poniatowej
 14. Stowarzyszenie „AMAZONKI” w Poniatowej
 15. Koło Gospodyń Wiejskich w Kowali Pierwszej
 16. Koło Gospodyń Wiejskich w Plizinie
 17. Koło Gospodyń Wiejskich w Kraczewicach
 18. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ANIMUS” w Poniatowej
 19. Ośrodek Wparcia Ekonomii Społecznej