To jednostka organizacyjna zatrudnienia socjalnego.

Jego funkcjonowanie reguluje ustawa o zatrudnieniu socjalnym.


Prowadzi działania w zakresie:

  • reintegracji społecznej,
  • reintegracji zawodowej,
    osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Udziela indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzin pomocy:

  • w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
  • w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
  • w odbudowywaniu i podtrzymywaniu zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Co to znaczy?

Klub Integracji Społecznej to miejsce, w którym osoby mające trudności w pełnym uczestnictwie w życiu zawodowym, społecznym, rodzinnym i znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą wziąć udział w szeregu zajęć, dzięki którym mają szansę podnieść poziom swojego przygotowania i swojej motywacji do aktywności społecznej i zawodowej.

Mogą wzmocnić się jako osoby pozostające w różnych relacjach oraz jako obywatele korzystający ze swoich praw i wypełniający swoje obowiązki.

Ponadto zajęcia te sprzyjają rozwojowi osobistemu oraz podniesieniu poziomu ogólnej wiedzy.

Udział w KIS jest dobrowolny i nieodpłatny.

Większość zajęć w KIS ma formę grupową, pojedyncze – indywidualną.

Zajęcia w KIS odbywają się według harmonogramu ustalanego dla każdej grupy (np. jeden lub dwa razy w tygodniu).