DOFINANSOWANO  ZE  ŚRODKÓW  BUDŻETU  PAŃSTWA

Od  wykluczenia  do  aktywizacji.

Program  pomocy  osobom  wykluczonym  społecznie  i  zawodowo

na  lata  2020 – 2022

Projekt  „Aktywne  włączenie”

Dofinansowanie:  45.701,50  zł

Całkowita  wartość  inwestycji:  51.350,00  zł


Celem projektu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie im w Klubie Integracji Społecznej w Poniatowej usług w zakresie reintegracji społecznej i reintegracji zawodowej.


W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

•  Indywidualna diagnoza wstępna uczestników KIS:

­   – spotkanie z doradcą zawodowym,

­   – spotkanie z psychologiem.

•  Zajęcia z zakresu reintegracji społecznej:

­  – Podstawy osobistej przedsiębiorczości,

­  –  ABC domowego budżetu,

­  –  ABC zdrowia: zajęcia z zakresu: aktualnej sytuacji epidemicznej, zasad higieny osobistej i otoczenia oraz dystansu społecznego; zajęcia z zakresu fizjoterapii; zajęcia z zakresu dietetyki,

­  – Grupowe poradnictwo prawne,

­  – Indywidualne poradnictwo prawne,

­  – Indywidualne poradnictwo psychologiczne,

­  – Grupowy trening umiejętności społecznych,

­  – Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej dla lokalnej społeczności.

•  Zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej

­  – Podstawy ekonomii społecznej,

­  – Grupowe doradztwo zawodowe,

­  – Szkolenie zawodowe.

• Wyposażenie KIS w przedmioty i sprzęt niezbędne do organizacji, obsługi i prowadzenia działań na rzecz uczestników KIS.

• Administrowanie realizacją projektu:

­  – koordynowanie realizacji projektu,

­  – obsługa księgowa realizacji projektu,

­  – zakup materiałów biurowych.


Projekt jest skierowany do 12 osób mieszkających na terenie gminy Poniatowa oraz gmin sąsiednich, korzystających z usług ośrodka pomocy społecznej i/lub Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim. Są to osoby, które napotykają poważne trudności w powrocie do uczestnictwa w życiu społecznym i aktywności zawodowej. Warunkiem ich uczestnictwa w KIS w Poniatowej jest zawarcie przez nie kontraktu socjalnego z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej.


Bezpośrednim efektem/produktem realizacji projektu będą usługi/zajęcia w KIS w Poniatowej wspierające kompetencje społeczne i zawodowe grupy uczestników projektu:

• cykl działań podejmowanych w celu dokonania indywidualnej diagnozy wstępnej uczestnika KIS,

• cykl zajęć z zakresu reintegracji społecznej,

• cykl zajęć z zakresu reintegracji zawodowej.

Ponadto produktem realizacji projektu będzie lokalne wydarzenie wymyślone, opracowane i zorganizowane przez uczestników KIS w Poniatowej w ramach ich udziału w zajęciach „Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej dla lokalnej społeczności”.

Biorąc udział w projekcie, jego uczestnicy mają szansę:

• zwiększyć swoje zasoby takie, jak: indywidualne umiejętności i kompetencje w sferze funkcjonowania społecznego i zawodowego, motywacja do podejmowania działań na własną rzecz, inicjatywa, samodzielność, sprawczość,

• zwiększyć zaufanie do własnych zasobów, zwiększyć poczucie własnej kompetencji,

• zwiększyć gotowość i zdolność do korzystania i realizowania swoich praw jako obywatela, mieszkańca lokalnego środowiska, w tym m.in. do samodzielnego występowania w swoim imieniu i na rzecz swoich interesów przed instytucjami publicznymi,

• zwiększyć gotowość do uczestniczenia w życiu społecznym, zarówno na poziomie korzystania z dostępnej oferty instytucji/organizacji/wspólnot lokalnych, jak i na poziomie współtworzenia tej oferty.